Utforskning av det kliniska handhavandet av patienter med muskuloskeletal smärta i primärvården

close up photo of a stethoscope

Bakgrund: Smärta är vanligt förekommande och medför negativa konsekvenser för såväl individ som
samhälle. Vården av patienter med smärta tillhandahålls oftast av allmänläkare men brister i dess kvalité
har beskrivits och forskning inom området är knapphändig. En klinik specialiserad på behandlingen av
patienter med muskuloskeletal smärta har beskrivits som framgångsrik i behandlingen av dessa
patienter.

Syfte: Att beskriva allmänläkares kliniska handhavande av patienter med muskuloskeletal
smärta i primärvården och jämföra deras tillvägagångssätt samt resonemang mot de på den
specialiserade kliniken. Att därefter jämföra de två kliniska förfaranden. Material och Metoder:
Observation av patientmöte med fältanteckningar och efterföljande intervju enligt semi-strukturerat
intervjuprotokoll analyserat via en manifest kvalitativ innehållsanalys. Selektionskriterier utgjordes av
patient som kom för nybesök med anledning av muskuloskeletal smärta till allmänläkare av ST- eller
specialist nivå på SLL drivna vårdcentraler under september till november 2020.

Resultat: 16
patientmötes observationer med 14 olika allmänläkare observerades varav 13 deltog i en efterföljande
intervju samt ett patientmöte och intervju med klinikern från den omnämnda kliniken. Allmänläkare
fokuserade sin undersökning kring området för smärtan och utförde neurologiska undersökningar på
anamnestisk indikation. I den omnämnda kliniken nyttjades ett omfattande batteri av neurologiska tester
i syfte att kartlägga smärtans orsak, men också för att utesluta allvarlig sjukdom.

Slutsats: Skillnader
existerade framförallt rörande den kliniska undersökningens innehåll, utförande och uppfattningen om
dess betydelse i handhavandet av patienter med muskuloskeletal smärta.

Vill du vet mer om Doloradixmetoden?
Klicka här

%d bloggare gillar detta: